Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM công bố giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ thành viên số 70/GCN-UBCK ngày 29/12/2022 do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Quỹ Đầu tư Tăng trưởng BVIM.
Chi tiết: Nhấn vào đây

29-12-2022