BVIM xin công bố CBTT họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
Chi tiết: Nhấn vào đây. 

28-04-2023