Công bố thông tin về việc thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua việc ký hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Chi tiết: File đính kèm

10-03-2022