BVIM xin CBTT về huỷ bỏ tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Chi tiết: Nhấn vào đây. 

09-06-2023