Bvim xin công bố thông tin về việc từ nhiệm của Tổng Giám Đốc - ông Lê Xuân Tiến.
Chi tiết: File đính kèm 

02-06-2022