Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV- Vietnam Partners (BVIM) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị của BVIM cụ thể như sau:

Ngày 20/10/2015 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã gửi công văn số 8445/BIDV-TCCB về việc thay đổi nhân sự trong Hội Đồng Quản Trị của BVIM. Theo đó, BIDV giới thiệu ông Nguyễn Đình Dương – Hàm Giám đốc ban tại trụ sở chính BIDV làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị BVIM thay thế cho bà Võ Bích Hà.

Danh sách Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của BVIM sau khi thay đổi như sau:

Ông James W. Lewis – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Đào Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đình Dương – Thành viên HĐQT

Ông Bradley C. Lalonde – Thành viên HĐQT

Ông John Alkire - Thành Viên HĐQT Độc Lập


30-10-2015