Công ty Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV- Vietnam Partners (BVIM) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị của BVIM cụ thể như sau:
BIDV giới thiệu ông Ngô Văn Dũng - Ủy viên Hội Đồng Quản Trị BIDV làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị BVIM thay thế cho ông Lê Đào Nguyên từ ngày 01/02/2016.
Danh sách Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của BVIM sau khi thay đổi như sau:
Ông James W. Lewis - Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Đình Dương - Thành viên HĐQT
Ông Bradley C. Lalonde - Thành viên HĐQT
Ông John Alkire - Thành Viên HĐQT Độc Lập

30-03-2016