Thư mời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất.
21-01-2020